ജാതി ഉന്മൂലനം

In shelf: 
IN
വ്യാഖ്യാന വിമർശനക്കുറിപ്പുകൾ സഹിതം
Title in English: 
jathi unmoolanam
ISBN: 
978-81-264-5292-7
Serial No: 
2099
First published: 
2015
No of pages: 
416
Price in Rs.: 
Rs.325
Translation: 
Yes
Edition: 
2015