പെൺപഞ്ചതന്ത്രം മറ്റു കഥകളും

In shelf: 
IN
Title in English: 
Penpanchathantram mattu kadhakalum
ISBN: 
978-81-264-5226-9
Serial No: 
2135
First published: 
2014
No of pages: 
86
Price in Rs.: 
Rs.70
Edition: 
2015