ആയുർവേദവും ദീർഘായുസ്സും

In shelf: 
IN
ആരോഗ്യം സംരക്ഷിയ്ക്കാനും പോഷിപ്പിക്കാനും രോഗങ്ങളുടെ ആക്രമണം തടയാനും പ്രതിവിധികൾ കണ്ടെത്താനും ആയുർവേദത്തിലൂടെ അറിവു പകരുന്നു കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയിലെ ഫിസിഷ്യന്റെ ഈ ഗ്രന്ഥം.
Title in English: 
Ayurvedavum Deerkhayussum
ISBN: 
978-81-8265-633-8
Serial No: 
2168
First published: 
2010
No of pages: 
119
Price in Rs.: 
Rs.80
Edition: 
2013