കുന്നോളമുണ്ടല്ലോ ഭൂതകാലക്കുളിർ

In shelf: 
OUT
Title in English: 
Kunnolamundallo Bhuthakalakkulir
ISBN: 
93-86197-00-9
Serial No: 
2169
First published: 
2015
No of pages: 
168
Price in Rs.: 
Rs.170
Edition: 
2016