കാൻസർ വാർഡിലെ ചിരി

In shelf: 
OUT
ജീവിതപ്രശ്നങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ പകച്ചുനില്ക്കുന്നവർക്ക് പ്രചോദനമാകുന്ന പുസ്തകം.
Title in English: 
Cancer Wardile Chiri
ISBN: 
978-81-8266-678-8
Serial No: 
2171
First published: 
2013
No of pages: 
127
Price in Rs.: 
Rs.105
Edition: 
2016