സെക്കുലർ പോലീസ്

In shelf: 
IN
ഗുജറാത്ത് മുൻ ഡിജിപി പി.ജി.ജാതവേദൻ നമ്പൂതിരിയുടെ നാലു ദശകം നീണ്ടുനിന്ന സർവീസ് അനുഭവങ്ങൾ.
Title in English: 
Secular Police
ISBN: 
978-81-8265-763-2
Serial No: 
2173
First published: 
2010
No of pages: 
455
Price in Rs.: 
Rs.300
Edition: 
2013