മാംസത്തിന്റെ രാഗം ശരീരം

In shelf: 
OUT
Title in English: 
Mamsathinte Ragam Sariram
ISBN: 
978-81-8266-341-1
Serial No: 
2175
First published: 
2015
No of pages: 
86
Price in Rs.: 
Rs.70
Edition: 
2015