ചങ്ങമ്പുഴയുടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രണയ കാവ്യങ്ങൾ

In shelf: 
IN
Title in English: 
changampuzha love poems
Serial No: 
2181
First published: 
2011
No of pages: 
288
Price in Rs.: 
Rs.200
Edition: 
2014