ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സാക്ഷ്യം വെക്കുന്നു

In shelf: 
OUT
Title in English: 
Njan Ningalketire Akasatheyum Bhumiyeyum Sakshyam Vekkunnu
ISBN: 
978-81-8266-200-1
Serial No: 
2227
First published: 
2011
No of pages: 
151
Price in Rs.: 
Rs.115
Edition: 
2014