വിഷം തീണ്ടിയ പച്ചക്കറി

In shelf: 
IN
Title in English: 
Visham Theendiya Pachakkari
ISBN: 
978-81-8266-317-6
Serial No: 
2233
First published: 
2015
No of pages: 
56
Price in Rs.: 
Rs.40
Edition: 
2015