സർ സി പി തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രത്തിൽ

In shelf: 
IN
Title in English: 
Sir CP Thiruvithamkur Charithrathil
ISBN: 
978-81-264-6441-8
Serial No: 
2243
First published: 
2003
No of pages: 
632
Price in Rs.: 
Rs.495
Edition: 
2015