നീ എന്നെ വിളിച്ചു

Taxonomy upgrade extras: 
Title in English: 
Nee enne vilicchu
Serial No: 
232
First published: 
1986
No of pages: 
0
Price in Rs.: 
Rs.8
Edition: 
1986