കല്യാണം ചെയ്തു കൊടുക്കപ്പെടും

Taxonomy upgrade extras: 
In shelf: 
OUT
Title in English: 
Kalyaanam cheythu kotukkappetum
Serial No: 
246
First published: 
1987
No of pages: 
0
Price in Rs.: 
Rs.63
Edition: 
2001