കാമന

In shelf: 
IN
ജീവിതത്തിന്റെ ദ്രുതഗതിയിൽ പിൻതള്ളപ്പെട്ടു് ഒരു ഗുഹയിൽ ഒതുങ്ങിക്കഴിയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവളാണു് ഈ നോവലിലെ നായിക. സ്വന്തം ആത്മവേദനകളുടെ തടവറയിൽ അവൾ അഭയം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ആശ്വാസത്തിന്റെ നീരുറവയ്ക്കുവേണ്ടി കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ അവൾ അലഞ്ഞു. പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വികലാംഗരുടെയും ആത്മദുഃഖങ്ങൾ കാമനയിൽ സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്നു.
Title in English: 
Kaamana
ISBN: 
81-7130-869-4
Serial No: 
27
First published: 
1981
No of pages: 
0
Price in Rs.: 
Rs.40
Title Ref: 
Edition: 
1998