മൃത്യോർ മാ

Taxonomy upgrade extras: 
In shelf: 
OUT
ആറു നോവലുകൾ അഗ്നി, യുദ്ധം, പൂജ്യം, ഒറ്റയടിപ്പാതകൾ, ബൃഹദാരണ്യകം, മരണശിക്ഷ.
Title in English: 
Mruthyor maa
Serial No: 
338
First published: 
1998
No of pages: 
0
Price in Rs.: 
Rs.216
Edition: 
1998