മിസ്ട്രസ്

In shelf: 
IN
ജീവിതവും കലയും അയത്നലളിതമായി ഒത്തുചേരുന്ന സുന്ദരമായ കൃതി. കലയുടെയും ജീവിതത്തിന്റെയും അർത്ഥതലങ്ങൾ തേടുന്ന, അതിന്റെ സങ്കീർണ്ണതകൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന അനിതാ നായരുടെ ഏറ്റവും പുതിയ നോവലിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ.
Title in English: 
Mistrasu
ISBN: 
81-264-1253-4
Serial No: 
42
First published: 
2006
No of pages: 
470
Price in Rs.: 
Rs.195
Edition: 
2006