മാർത്താണ്ഡവർമ്മ

In shelf: 
OUT
സി.വി.യ്ക്കു് സാഹിത്യത്തിൽ അത്യുന്നതമായൊരു സ്ഥാനം നേടിക്കൊടുത്ത പ്രസിദ്ധ ചരിത്രാഖ്യായികയാണു് 'മാർത്താണ്ഡവർമ്മ'.
Title in English: 
Maartthaandavarmma
Serial No: 
439
First published: 
1891
No of pages: 
298
Price in Rs.: 
Rs.75
Edition: 
2004