ഘടികാരങ്ങൾ നിലയ്ക്കുന്ന സമയം

Taxonomy upgrade extras: 
In shelf: 
IN
Title in English: 
Ghatikaarangal nilaykkunna samayam
ISBN: 
81-264-0453-1
Serial No: 
481
First published: 
1999
No of pages: 
0
Price in Rs.: 
Rs.40
Edition: 
2003