പ്രകാശം പരത്തുന്ന പെൺകുട്ടി

Taxonomy upgrade extras: 
In shelf: 
IN
Title in English: 
Prakaasham paratthunna penkutti
ISBN: 
81-713-0468-0
Serial No: 
507
First published: 
1956
No of pages: 
0
Price in Rs.: 
Rs.45
Edition: 
2005