ജ്ഞാനപ്പാന

വ്യാഖ്യാനം: പ്രൊഫ. ജി.ബാലകൃഷ്ണൻനായർ പഠനം: പ്രൊഫ. എസ്.ഗുപ്തൻനായർ
Title in English: 
Jnjaanappaana
Serial No: 
519
First published: 
1984
No of pages: 
0
Price in Rs.: 
Rs.25
Edition: 
2007