ഇന്ത്യൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം 1920-1998

Taxonomy upgrade extras: 
In shelf: 
OUT
Title in English: 
Inthyan kamyoonisttu prasthaanam 1920-1998
Serial No: 
565
First published: 
1999
No of pages: 
0
Price in Rs.: 
Rs.80
Edition: 
2005