ഫ്രാൻസിസ് ഇട്ടിക്കോര

Reserve: 
Reserved
In shelf: 
OUT
ധർമ്മപുരാണത്തിനുശേഷം ഇത്രയും ഭീകരമായി നരമാംസാസ്വാദനം ഒരു കൃതിയിലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അനന്തതവരെ ചെല്ലുന്ന ഗണിതസൂത്രങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കുന്ന മനുഷ്യചേതന, ഇവ്വിധം നിർദയമായ രസകേളികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് വെറും വൈരുദ്ധ്യത്തിന്റെ മാത്രം കഥയല്ല. ആപത്കരമായ ഒരു വിപരിണാമത്തിന്റെ ദുസ്സൂചനകൂടിയാണത്. - ആഷാമേനോൻ.
Title in English: 
Phraansisu ittikkora
ISBN: 
978-81-264-2458-0
Serial No: 
589
First published: 
2009
No of pages: 
0
Price in Rs.: 
Rs.150
Edition: 
2010