അടിപ്പാറ താമിയും നല്ലവനായ ഞാനും

Taxonomy upgrade extras: 
Title in English: 
Atippaara thaamiyum nallavanaaya njaanum
ISBN: 
81-226-0476-5
Serial No: 
602
First published: 
2005
No of pages: 
0
Price in Rs.: 
Rs.45
Edition: 
2005