കൊട്ടാരത്തെരുവ്

Taxonomy upgrade extras: 
In shelf: 
OUT
നൊബേൽ സമ്മാനം നേടിയ ഈജിപ്ഷ്യൻ നോവൽ
Title in English: 
Kottaarattheruvu
ISBN: 
81-262-0263-7
Serial No: 
613
First published: 
2009
No of pages: 
0
Price in Rs.: 
Rs.150
Edition: 
2009