കൊലമരത്തിൽ നിന്നുള്ള കുറിപ്പുകൾ

Taxonomy upgrade extras: 
Title in English: 
Kolamaratthil ninnulla kurippukal
Serial No: 
619
First published: 
1977
No of pages: 
0
Price in Rs.: 
Rs.65
Edition: 
2007