ജയിൽ ഡയറി

In shelf: 
OUT
അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ രക്തസാക്ഷി സ്നേഹലതാ റെഡ്ഡിയുടെ ജയിൽ അനുഭവങ്ങൾ
Title in English: 
Jayil dayari
ISBN: 
81-262-0257-2
Serial No: 
620
First published: 
2009
No of pages: 
0
Price in Rs.: 
Rs.45
Edition: 
2009