നാടകത്രയം

In shelf: 
IN
സാകേതം, ലങ്കാലക്ഷ്മി, കാഞ്ചനസീത എന്ന മൂന്നു നാടകങ്ങളുടെ സമാഹാരം
Title in English: 
natakathrayam
ISBN: 
81-264-0392-6
Serial No: 
63
First published: 
2001
No of pages: 
0
Price in Rs.: 
Rs.85
Edition: 
2003