മുതലാളിത്തത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധിയും സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ഭാവിയും

Taxonomy upgrade extras: 
In shelf: 
OUT
Title in English: 
Muthalaalitthatthinte prathisandhiyum soshyalisatthinte bhaaviyum
ISBN: 
81-262-0090-1
Serial No: 
637
First published: 
2008
No of pages: 
0
Price in Rs.: 
Rs.45
Edition: 
2008