കൂടിയല്ലാ ജനിക്കുന്ന നേരത്തും

Taxonomy upgrade extras: 
In shelf: 
IN
തണുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ ഇളവെയിൽ പരക്കുന്നതുപോലെ ഹൃദയത്തെ തലോടുന്ന കഥകൾ. മനുഷ്യർ തമ്മിൽ സ്നേഹത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും വിനിമയം സാധ്യമാവുന്ന ഒരു കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളാണു് ഈ കഥകളുടെ ആദ്യ പ്രചോദനം. കഥകളിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്ന ലോകം കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെ നൈമിഷികാഹ്ലാദങ്ങളും ലോല ദുഃഖങ്ങളുമാണെങ്കിലും അതിനെയെല്ലാം കവർന്നു നിൽക്കുന്ന ആദ്ധ്യാത്മികമായ ഒരു സൂര്യവെളിച്ചം ഈ കഥകളെ ഭാരതീയമായ ഒരു ദാർശനികധാരയോടടുപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലമായി മലയാള ഭാഷയുടെ കാതലിൽ കൊത്തുപണി ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എസ്.കെ.വസന്തന്റെ കഥകളുടെ സമാഹാരം.
Title in English: 
Kootiyallaa janikkunna neratthum
ISBN: 
978-81-226-0790-1
Serial No: 
670
First published: 
2009
No of pages: 
76
Price in Rs.: 
Rs.50
Edition: 
2009