മൂന്ന് അന്ധന്മാർ ആനയെ വിവരിക്കുന്നു

Taxonomy upgrade extras: 
In shelf: 
IN
മലയാളകഥയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മുഖം അവതരിപ്പിക്കുന്ന കൃതി.
Title in English: 
Moonnu andhanmaar aanaye vivarikkunnu
ISBN: 
81-226-0634-2
Serial No: 
680
First published: 
2003
No of pages: 
102
Price in Rs.: 
Rs.60
Edition: 
2007