പണ്ടൊരിക്കൽ (ഐതിഹ്യസഞ്ചയനം കഥാപരമ്പര - പുസ്തകം ഒന്ന്)

Taxonomy upgrade extras: 
In shelf: 
IN
ഐതിഹ്യസഞ്ചയനം
Title in English: 
Pandorikkal (aithihyasanchayanam kathaaparampara - pusthakam onnu)
Serial No: 
685
First published: 
2002
No of pages: 
110
Price in Rs.: 
Rs.55
Edition: 
2002