മാർക്സ് & എംഗൽസ് ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പ്

Taxonomy upgrade extras: 
In shelf: 
IN
Title in English: 
Maarksu & emgalsu jeevacharithrakkurippu
Serial No: 
690
First published: 
2009
No of pages: 
66
Price in Rs.: 
Rs.40
Edition: 
2009