കൊമേർഷ്യൽ ബ്രെയ്ക്ക്

Taxonomy upgrade extras: 
In shelf: 
OUT
ഇടശ്ശേരി അവാർഡ് നേടിയ കൃതി പഠനം: ഇ.പി.രാജഗോപാലൻ
Title in English: 
Komershyal breykku
Serial No: 
702
First published: 
2002
No of pages: 
95
Price in Rs.: 
Rs.60
Edition: 
2002