നിങ്ങൾക്കൊരു കറുത്ത ഇല

Taxonomy upgrade extras: 
Title in English: 
Ningalkkoru karuttha ila
ISBN: 
81-300-0362-7
Serial No: 
713
First published: 
2008
No of pages: 
76
Price in Rs.: 
Rs.50
Edition: 
2008