പത്മവ്യൂഹത്തിൽ ഒരു സീത

In shelf: 
OUT
Title in English: 
Pathmavyoohatthil oru seetha
ISBN: 
81-906279-8-8
Serial No: 
723
First published: 
2008
No of pages: 
304
Price in Rs.: 
Rs.150
Edition: 
2008