അനുഭവങ്ങൾ അനുഭാവങ്ങൾ - ഒരു സർജന്റെ അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ

In shelf: 
IN
Title in English: 
Anubhavangal anubhaavangal - oru sarjante anubhavakkurippukal
ISBN: 
81-262-0260-2
Serial No: 
724
First published: 
2009
No of pages: 
284
Price in Rs.: 
Rs.150
Edition: 
2009