ഓർമ്മയുടെ പാളങ്ങളിൽ പതിനഞ്ച് സ്ത്രീകൾ

Taxonomy upgrade extras: 
In shelf: 
IN
Title in English: 
Ormmayute paalangalil pathinanchu sthreekal
ISBN: 
978-81-226-0792-5
Serial No: 
730
First published: 
2009
No of pages: 
69
Price in Rs.: 
Rs.50
Edition: 
2009