എം.ടിയുടെ രചനകൾ - ഒരു പുനർവായന

Taxonomy upgrade extras: 
In shelf: 
IN
Title in English: 
Em. Tiyute rachanakal - oru punarvaayana
ISBN: 
978-81-226-0886-1
Serial No: 
743
First published: 
2010
No of pages: 
99
Price in Rs.: 
Rs.60
Edition: 
2010