ദൈവത്തിന്റെ വായിക്കപ്പെടാത്ത പാവനമായ ഒരു പുസ്തകം

Taxonomy upgrade extras: 
Reserve: 
Reserved
In shelf: 
IN
Title in English: 
Dyvatthinte vaayikkappetaattha paavanamaaya oru pusthakam
ISBN: 
81-226-0380-7
Serial No: 
746
First published: 
2004
No of pages: 
80
Price in Rs.: 
Rs.45
Edition: 
2004