പത്മരാജന്റെ മൂന്നു നോവെല്ലകൾ

In shelf: 
OUT
വിക്രമകാളീശ്വരം നന്മകളുടെ സൂര്യൻ ശവവാഹനങ്ങളും തേടി
Title in English: 
Pathmaraajante moonnu novellakal
ISBN: 
81-264-1100-7
Serial No: 
789
First published: 
2005
No of pages: 
106
Price in Rs.: 
Rs.60
Edition: 
2009