റഷ്യയിലെ കാഴ്ചകളും അനുഭവങ്ങളും

Taxonomy upgrade extras: 
In shelf: 
IN
Title in English: 
Rashyayile kaazhchakalum anubhavangalum
ISBN: 
81-240-1788-3
Serial No: 
797
First published: 
1980
No of pages: 
292
Price in Rs.: 
Rs.150
Edition: 
2007