പ്രതിജ്ഞയും മറ്റ് പ്രധാന കഥകളും

In shelf: 
OUT
Title in English: 
Prathijnjayum mattu pradhaana kathakalum
ISBN: 
81-264-0561-9
Serial No: 
809
First published: 
2003
No of pages: 
116
Price in Rs.: 
Rs.60
Edition: 
2009