മഴ പെയ്യുന്നു മദ്ദളം കൊട്ടുന്നു

In shelf: 
IN
Title in English: 
Mazha peyyunnu maddhalam kottunnu
ISBN: 
978-81-713-0168-1
Serial No: 
819
First published: 
1992
No of pages: 
103
Price in Rs.: 
Rs.60
Edition: 
2009