കൊടുങ്കാറ്റും കൊച്ചുവള്ളവും

In shelf: 
OUT
Title in English: 
Kotunkaattum kocchuvallavum
ISBN: 
978-81-264-2220-3
Serial No: 
848
First published: 
1962
No of pages: 
348
Price in Rs.: 
Rs.180
Edition: 
2008