ഒന്നാം പാഠം

In shelf: 
IN
കുട്ടികൾക്കും പാടാൻ പറ്റിയ കുറുംകവിതകൾ.
Title in English: 
Onnaam paadtam
ISBN: 
81-240-1119-2
Serial No: 
862
First published: 
1986
No of pages: 
160
Price in Rs.: 
Rs.55
Edition: 
2002