അജ്ഞാതനായ ജൂഡ്

In shelf: 
IN
സംഗൃഹീത പുനരാഖ്യാനം: പി.നാരായണക്കുറുപ്പ് ജനറൽ എഡിറ്റർ: പി.കെ.രാജശേഖരൻ
Title in English: 
Ajnjaathanaaya joodu
ISBN: 
978-81-264-2433-7
Serial No: 
889
First published: 
2009
No of pages: 
175
Price in Rs.: 
Rs.90
Edition: 
2009