അയലത്തു പറയുന്ന കഥകൾ

In shelf: 
IN
Title in English: 
Ayalatthu parayunna kathakal
ISBN: 
978-81-264-2289-0
Serial No: 
915
First published: 
1979
No of pages: 
43
Price in Rs.: 
Rs.28
Edition: 
2009