ഒരു ലേഡിയുടെ ചിത്രം

In shelf: 
IN
Title in English: 
Oru lediyute chithram
ISBN: 
978-81-264-2378-1
Serial No: 
919
First published: 
1986
No of pages: 
207
Price in Rs.: 
Rs.100
Edition: 
2009