എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥകൾ - ടി.പത്മനാഭൻ

Taxonomy upgrade extras: 
In shelf: 
IN
Title in English: 
Ente priyappetta kathakal - ti. Pathmanaabhan
ISBN: 
81-264-0600-3
Serial No: 
921
First published: 
2003
No of pages: 
134
Price in Rs.: 
Rs.75
Edition: 
2010