ഒരു രക്ത വിൽപ്പനക്കാരന്റെ പുരാവ്യത്തം

In shelf: 
OUT
Title in English: 
Oru raktha vilppanakkaarante puraavyattham
ISBN: 
81-264-1267-4
Serial No: 
929
First published: 
2006
No of pages: 
212
Price in Rs.: 
Rs.110
Edition: 
2007